Tuesday, April 26, 2011

विसरले जाणारे एक साधे आयुष्य

सदू, चार भावांतला तो तिसरा आणि तिन्ही भावांपेक्षा वेगळा. सदू चार वर्षाचा असताना त्याची आई गेली. त्यांनतर वडिलांनी एका हळव्या जागेसारखा सदूला जपला. सदूचे वडील एका वाड्याचे, त्याच्यापुढच्या निवांत पसरलेल्या अंगणाचे, मागच्या निगा राखलेल्या बागेचे एकुलते एक मालक. खरंतर त्यांच्या चारही मुलांना बायका-पोरांसह पुरून उरेल एवढी जागा वाड्यात. पण सदूचा सगळ्यात मोठा भाऊ अकाली गेला, दुसर्याने कुठल्या एका झटक्यात भ्रमंती आणि ब्रह्मचर्य पत्करले, तिसरा सदू....त्यामुळे चौथ्या भावाच्या बायकोकडे वाड्याची सूत्रे गेली. अर्थात सदूच्या गोष्टीतला हा नगण्य भाग.
  तर सदू चौथीपर्यंत शाळेत गेला. किंवा मास्तर ओळखीचे म्हणून चौथीपर्यंत पुढे ढकलला गेला. वडिलांची आशा होती कि एक दिवस नशिबाचा फासा पालटेल. सदू चार-चौघांइतका, किमान ढोबळ आकार असलेला माणूस होईल. एक दिवस सदू शाळेतून घरी आला नाही. वाटेत कुठेतरी त्याचे दप्तर सापडले. त्याच्याबरोबर वर्गात असलेल्या मुलांना विचारले तर त्यांनी सदूला शाळेतून बाहेर पडताना पाहिल्याचे सांगितले. उरलेला आख्खा दिवस वडील आणि दोन भाऊ त्याला शोधत राहिले. रात्रभर सगळे जागे होते. दुसर्या दिवशी पोलिसात तक्रार झाली. दुपारपर्यंत हा लोकांना चर्चेचा विषय झालेला. शाळा सुटल्याची वेळ झाली आणि सदू घरी आला. चेहरा, कपडे मळलेले...पण कुठे ओरखडा नाही. चेहेर्यावर मधला एक दिवस दिवसांच्या माळेतून सुटल्याचा मागमूसही नाही. सगळ्यांनी त्याला खोदून खोदून विचारून पाहीले. पण ते सगळे प्रश्न निरर्थक असल्यासारखं सदू त्याच्या कोर्या, किंचित हसर्या डोळ्यांनी सगळ्यांकडे बघत राहीला. शेवटी भाऊ त्याच्या या गप्प बसण्यावर चिडून त्याला मारायला धावला तेव्हा सदू घरातून बाहेर पळत आला. घराबाहेर असलेल्या आणि त्या दुपारी निवांत पहुडलेल्या अंगणात आपल्या फांद्यांचा कुटुंब-कबिला सांभाळत वयाने म्हातारे असे एक झाड होते. सदू त्या झाडाला पाठ टेकवून बसला. भाऊ तिथे पोचायच्या अगोदर वडिलांनी भावाला समजावले. मग त्यांनी शेजार-पाजारच्याना पांगवले. ते झोपाळ्यावर येऊन बसले. सदू झाडाला टेकून बसला होता. अपराधीपणाची झाक नाही, ना आल्यावर बापाला बिलगला नाही. ओलसर डोळ्यांनी वडील सदूला त्याच्या आईच्या आठवणी सांगू लागले. झोपाळा हलकेच हलत होता. समोरच्या झाडाच्या सावलीत  सदू बसला होता, कोरे, किंचित हसरे डोळे घेऊन.
   सदू त्यानंतर शाळेत गेला नाही. वडिलांनी त्याला बागेत काम करायला शिकवले. सदूच्या हातात फार कसब होते असे नाही, पण सदूला बागेची सवय झाली. अर्धी विजार आणि वर पांढरा सुती शर्ट हा त्याचा नेहमीचा वेश बनला. एकट्याने वडिलांनाही बाग पाहणे अपुरे व्हायचे. सदूबरोबर तेही बागेत रमायचे. दिवसभरात केव्हातरी झाडाखाली बसलेला सदू आणि समोर झोपाळ्यावर हलकेच झोके घेत बसलेले वडील दिसायचे. कधी वडील बोलत असायचे, कधी झोपाळा नुसताच झुलत असायचा. आणि समजणं- न समजणं ह्याच्या पलीकडे असलेलं एक हसणं घेऊन सदू तिथे बसलेला असायचा.
    सगळ्यात धाकट्या मुलाचं लग्न झाला आणि वडिलांच्या म्हातारपणाला उतरती कळा आली. घरात वहिनी आल्यावर सदू रात्रीचा घरात झोपायचा बंद झाला. रात्री दहाच्या सुमारास सदू वळकटी आणून अंगणात टाकायचा आणि झोपून जायचा. कधीतरी भटक्या भाऊ घरी असेल तर तोही सदूशेजारी झोपायचा. सकाळी वडिलांची हाक ऐकली कि सदूचा दिवस सुरु व्हायचा. सदूच्या सोबतची माणसे कुठेतरी पुढेमागे सरकत होती. पण एखाद्या जुन्या घडाळ्याने ठरल्यासारखे ठण-ठण टोले न चुकता द्यावेत तसे सदूचे दिवस होते.
    पण त्याचे दिवस एकसारखे एक असले तरी सगळ्यांचे नसतात. सदूच्या वडिलांचे नव्हते, वाड्यासमोरच्या अंगणाचे नव्हते. आणि सदूशी सावलीचे नाते जोडून असलेल्या झाडाचेही नव्हते. वाढत जाणार्या शहरात वाड्याचा विस्तार मावणार नव्हता. शहरातल्या वाढू पाहणाऱ्या रस्त्यांच्या जाळ्याला अंगणातल्या फांद्यांच्या जाळ्याची अडचण होती. एक दिवस सरकारी हात वाड्यासमोरचे अंगण, झाडे साफ करू लागले. त्यात सदू ज्या झाडाखाली बसून कोर्या, किंचित हसर्या डोळ्यांनी वडिलांकडे पहात रहायचा ते झाडही होते. ते झाड तोडायला सुरुवात झाली आणि सदू ओरडत झाडाजवळ गेला. त्याचा कोरा चेहेरा कुठल्यातरी हरवण्याच्या जाणीवेने धुमसत होता. आधी तो झाडाखाली बसून राहीला, आणि जसे त्याचे भाऊ त्याला खेचू लागले तशी त्याने भावांना हिसडा देऊन झाडाला गच्च मिठी मारली. त्याच्या रागाचे, किंवा उद्रेकाचे आवर्त ओसरले कि मिठी सैल व्हायची आणि तो नुसता बिलगून असायचा. पण कोणी झाडाकडे जाऊ लागला कि तो परत खवळायचा  . शेवटी वडिलांनी सरकारी लोकांना तात्पुरते अंगणातून बाहेर जायला सांगितले. भावांना त्यांनी अंगणाबाहेर तयार रहायला सांगितले. मग ते झोपाळ्यावर बसले. थोड्या वेळाने सदू झाड सोडन झाडाखाली सावलीत बसला. वडील सदूला काही सांगू लागले. सदूचा चेहेरा परत कोरा, किंचित हसरा होत गेला. नंतर एकदम काही उमजल्यासारखा सदू उठला आणि वडिलांच्या जवळ उभा राहीला. त्याला घेऊन, झाडाकडे वळून बघत बघत वडील अंगणाबाहेर गेले. मग सदूचा एक भाऊ, वडील आणि सदू रिक्षातून दूर कुठेतरी गेले. सरकारी माणसे कामाला लागली. त्यानंतर झोपाळा हलत राहीला, पण सावली मात्र संपली होती.
        पुढे सरकत गेलेल्या दिवसात सदूच्या आयुष्याचे कोपरे तसेच राहिले. वडील थकले आणि त्यांचा वावर कमी झाला. सदू एकटाच बाग बघायचा. कधीतरी वडील सदूचा आधार घेत संध्याकाळचे झोपाळ्यावर बसायचे, सदू झोपाळ्याजवळ बसायचा. वडील फार काही बोलायचे नाहीत. संध्याकाळचा उदास प्रकाश निवत गेला कि ते उठून सदूचा आधार घेत घरात जायचे. एक दिवस असेच संध्याकाळचे घरात गेल्यानंतरच्या रात्री झोपेतच वडील गेले. सकाळी भावाने हाक मारून सदूला उठवले. त्यावेळी भटक्या भाऊ घरात होता. तो सदूला घेऊन बसून राहीला. सदू कोर्या चेहेर्याने, किंचित हसत वडिलांचे प्रेत तिरडीवर बांधण्यापासून ते त्यांना उचलेपर्यंत सारे काही बघत होता. नंतर भटक्या भावासोबत तो अंत्ययात्रेतही चालत गेला. त्याने त्याच कोर्या, किंचित हसर्या चेहेर्याने वडिलांना शेवटचा नमस्कार केला. सगळे लोक कोरड्या शोकाचे उमाळे आणत सदूकडे पहात होते. तो केव्हातरी त्याच्या अजाण शांततेतून बाहेर पडेल असे सर्वाना वाटत होते. पण सदू कुठे ओरडला नाही, रडला नाही. चितेने पेट घेतल्यावर भटक्या भावाबरोबर लांब उभा राहून तो चितेकडे पहात होता. त्याच्या दुनियेला दुखाचा, हे काय चाल्लय ह्या कुतूहलाचा तडा गेला नव्हता. कदाचित नात्यांच्या रेषा त्याच्या मनात उमटल्याच नव्हत्या किंवा मुळात स्वतःच्या असण्यापलीकडे दुसर्या कोणाचे असणे नसणे जाणवावे असे काही सदूला नव्हतेच. पण अंगणातल्या तुटणाऱ्या झाडाशी सदूचे काय जुळले होते? का सदूचे वेगळेपण हेच कि सावली देणारे झाड का बाप हे त्याला ओळखताच येत नव्हते. सदूच्या कोर्या, किंचित हसर्या चेहेर्याला ह्या त्रयस्थ प्रश्नाचे काही नाही.
    वडील गेल्यावर काही दिवस सदूच्या वाहिनीचे सदूच्या नावाने ओरडणे ऐकू आले. पण हळूहळू आता वाडा वडिलांचा नाही, तर वहिनीचा आहे हे सदूच्या चक्रात आले. वडिलांची पारख आणि पखर तो बागेला देऊ शकला नाही तरी त्याने बागेतल्या झाडांना पोरके सोडले नाही. घरातली थोडीफार कामे आणि बाग ह्यात त्याचा दिवस बांधलेला होता. दुपारी तो बागेपासच्या ओट्यापाशी जेवायचा. भावांना तो असं गड्यासारखा जेवतो हे कधी-मधी बोचायचे. पण वहिनीच्या जवळ एका अंतरापलीकडे जायचे नाही असा सदूचा काही नियम होता. सदूच्या एकावर एक जमत जाणार्या दिवसात अजून एक बदल झाला. पूर्वी वडील सदूला घेऊन न्हाव्याकडे जायचे. त्यानंतर भावाने जेव्हा त्याला न्हाव्याकडे सोबत न्यायचा प्रयत्न केला तेव्हा सदूच्या साच्यात न बसणारा माणूस सदूने स्वीकारलाच नाही. तो अडून बसला. आरडा-ओरडा नाही पण आलाच नाही. मग भावाने समोर बसून त्याची दाढी करू पहिली. आधी सदू घाबरला पण मग तो अगदी आरामशीर बसून दाढी करून घेऊ लागला. भावाने दाढीसोबत  केसांचा गोटाही केला. त्यानंतर  सदूच्या हातात ब्लेड द्यायची भीती वाटल्याने हाच शिरस्ता बनला. कधी-कधी सदूच्या डोक्यावर कापल्याच्या खुणा आणि वर लावलेली हळद दिसायची.
    सदूच्या धाकट्या भावाची मुलेही सदूला 'सदूच' म्हणायची. अर्थात ह्यावर सदू काहीच म्हणायचा नाही. तो तसंच कोरं, किंचित हसत विहिरीचे पाणी झाडांना द्यायचा. जमेल तशी ताण-उसकटे काढायचा. पेरू, कैर्या, नारळ पडले असतील तर आणून ओट्यावर ठेवायचा. मध्येच हुक्की आल्यासारखे खत द्यायचा, फांद्या कापायचा. त्याचा दिवस ह्या एक संथ पण शाश्वत गतीत फिरून रात्री दहाला उरल्या-सुरल्या अंगणाच्या तुकड्यातल्या त्याच्या वळकटीपाशी थांबायचा. अध्ये-मध्ये एखाद्या संध्याकाळी तो झोपाळ्यापाशी बसून झोपाळा हलकेच झुलवत रहायचा.
     जातात तशी महिने, वर्षे गेली. भावाची मुले मोठी झाली. बागेतली झाडे पडली, किडली, वठली, नवीन कोणी रुजली नाहीत. विहिरीला पंप आला. सदूही पिकत गेला. पण त्याच्या रापलेल्या, सुरुकुतू लागलेल्या चेहेर्यावरच्या अबोध कोर्या जाणीवेला वयाने गाठलेच नव्हते.
    मोठ्या झालेल्या भावांच्या मुलांना हवे ते वाडा देत नव्हतं. वाडा पडून तिथे इमारत बांधून कोट्याधीश व्हायचे ठरले. मग बाग गेली, वाड्याचे धूड कोसळायला काही दिवस लागले, झोपाळाही गेला. भाऊ, वाहिनी वाडा पडताना निखळल्यासारखे रडले. कामाला लावलेली माणसे झोपाळा उचलून नेत असताना सदू कशातही जीव न लावण्याचा धडा गिरवल्यासारखे सारे पहात होता. पहिले झाड, मग वडील आणि आता झोपाळा....पण संपत जाण्याच्या या साखळीचे बंध सदूला बोचत नव्हते. हरवण्यासारखे काही व्हायला मिळण्यासारखे काही त्याच्यापर्यंत पोचलेच नव्हते. किंवा एकूणच सदूच्या दुनियेचे कोरे, किंचित अर्थ वेगळे होते.
      सदू अजून आहे, साठी ओलांडलेला. तो भावाच्या घरात राहतो. नव्या इमारतीत भावाला, भावाच्या दोन्ही मुलांना ऐसपैस जागा मिळाली आहे. रस्ता दिसू शकेल अशी बाल्कनी भावाच्या घराला आहे. बाल्कनीला शेड लावून घेतली आहे. सदू आता बाल्कनीत झोपतो. त्या बाल्कानिखाली असणाऱ्या अंगणाच्या, झोपाळ्याच्या आठवणींचा स्पर्श त्याला होतो का हे कळायला वाव नाही. तो अजूनही तसेच कपडे घालतो, दाढीचा नियम तोच आहे. सदूच्या भावाची नातवंडेही त्याला सदू म्हणतात. बाहेरच्यांना तो आता फारसा दिसत नाही. पण कधी दिसला तर वयाच्या हिशोबाचे ओझे आणि चल-बिचल त्याला नाही एवढे दिसते. कधी एखाद्या संध्याकाळी रस्ता चौखूर उधळलेल्या वाहनांनी गुदमरत असताना, बाल्कनीच्या कडेशी सदू खुर्चीवर बसलेला असतो. बाल्कनीच्या भिंतीवर कोपर आणि हाताचा तळवा हनुवटीशी  टेकवून. आठवणींच्या झोपाळ्याला तो मंद झोके देत असेल? त्याचे दिवस एकमेकांपासून वेगळे काढता येत नसले तरी त्यांच्यावर उमटून गेलेली वडिलांची माया, बागेची सोबत ह्यांचे कातर संदर्भ त्याला कधीच सापडत नसतील? सगळ्यांना घाबरवणारी शेवटची सावली सदूला जाणवतही नसेल का? का सोडावेसे काही सदूने धरलेच नाही त्यामुळे सदू ह्यातून मोकळा आहे? दूर कुठेतरी बघणारा त्याचा अजूनही कोरा, किंचित हसरा चेहेरा या कशाचीच उत्तरे देत नाही. 

Friday, April 8, 2011

साकी आणि हाडांचे गाठोडे

त्याने पाठीवरचं गाठोडं अगदी पायाजवळ ठेवलं, जसा काही कोणी ते चोरून नेणार आहे. मग त्याने रस्त्याच्या आजूबाजूला नजर टाकली. 'इथपर्यंत यायचं हे तर कळलं होतं. आता पुढे? ' खरंतर तो थकला होता. तसा त्याने प्रवास काही चालत वगैरे केला नव्हता, किंवा त्याच्या कपड्यांवर प्रवासाच्या धुळकट रेषा वगैरेही नव्हत्या. पण तो दमला होता. कोणी पहात नाही असं पहात, गाठोडं खांद्याशी पकडत तो रस्त्याच्या कडेला गेला. त्याने गाठोडं हलवलं आणि कान जवळ नेऊन तो त्यातून येणारा आवाज ऐकू लागला. उगाच काहीतरी खळखळ असा आवाज आला...त्याने दोन-तीनदा हलवून, ऐकून पाहिलं. पण येणाऱ्या आवाजाने त्याला काही कळलं नाही. शेवटी त्याने गाठोडं खाली पायाशी ठेवलं आणि एक सुस्कारा सोडत तो आता रात्रीसाठी थांबायची जागा शोधू लागला. तो आत्ता चालत होता त्या रस्त्याला गजबज होती, रस्त्याच्या शेवटी उजळलेली घरे होती, माणसे घाई-गर्दीत चालत होती. त्याला एकदा वाटलं त्या उजळलेल्या घरांमध्येच कदाचित जायचं असेल, आत्ताच जाऊन पाहूया का? पण तेवढ्यात शंका, भीती आणि अशाच अनाम सावल्यांनी त्याची इच्छा झाकोळून गेली. त्याने पायाशी ठेवलेल्या गाठोद्याकडे पाहिलं. तो दररोज गाठोड्याचे  कापड साफ करायचा. गाठोडं हिंदकळूही नये म्हणून जपायचा. 'ठीक आहे, उद्या तर उद्या. इथपर्यंत आलो आहोत, पुढेही पोचू' असा विचार करत त्याने परत रात्रीसाठी जागा शोधायला सुरुवात केली.
   मुख्य रस्त्याला डावीकडे एक फाटा फुटत होता. काही अंतरावर तो फाटा अंधारात दिसेनासा झाला होता. त्याने त्या अंधारात लपलेल्या जागेकडे जायला सुरुवात केली. पण त्याचे पाय गती हरवल्यासारखे सावकाश हलत होते आणि त्याच वेळी कोणाला गाठोडं दिसू नये म्हणून तो ते लपवायचा प्रयत्न करत होता. त्या अंधाराच्या तुकड्याकडे पोचेपर्यंत त्याच्यातला उरला-सुराला दम संपला होता. आकाशाच्या पोकळीत घुमटासारख्या पसरलेल्या एक झाडाच्या खाली तो पोचला. त्या झाडाच्या तळाशी, जिथे त्या झाडाची आणि जवळपासच्या झाडांची मुळे एकमेकांत मिसळून एक दाटी तयार झाली होती, त्यात त्याने गाठोडं लपवलं आणि त्या गाठोड्याला स्पर्श होईल असं पहात त्याने जवळपास अंग जमिनीवर फेकून दिले.
    मध्येच केव्हातरी तो जागा झाला. पण त्याच्या मागे ते झाड, तो पोटाशी घेणारा अंधार हे काहीच नव्हतं. तो एका जिन्याजवळ उभा होता. त्याच्या खांद्यावर गाठोडं होतं. त्याच्या जवळ असणाऱ्या जिन्याच्या पायर्यांखेरीज जाण्याची दुसरी कुठली दिशा त्याला समजत नव्हती आणि उभं राहून स्वतःची स्वतः वाट शोधावी एवढा  धीर त्याच्यात उरला नव्हता. तो सावकाश, त्याच गती हरवलेल्या पावलांनी जिना चढून वर गेला.
      वर बरीच माणसे होती, पण कोणी त्याच्या येण्याची दाखल घेतली असे त्याला जाणवले नाही. त्याला एकदम कोणालातरी हलवून पाहावेसे वाटले, पण लगेच त्याच्या हातांची पकड गाठोड्यावर पक्की झाली आणि कोणी पहात नाही हेच बरं असं त्याला वाटलं. गाठोडं स्वतःच्या चालीत लपवत लपवत तो त्या जागेत शिल्लक असलेल्या कोपर्याकडे गेला. त्याने गाठोडं कोपर्यात ठेवले आणि गाठोड्याला अगदी चिकटून भिंतीला पाठ टेकवून तो बसला.
      गाठोडं खांद्यावरून उतरल्यावर त्याला जरा वेगळं, हलकं वाटलं. जाऊन त्या बाजूला बसलेल्या लोकांत मिसळावं असं एक चुकार क्षणी त्याला वाटलं. पण लगेच बाजूच्या गाठोड्याचा स्पर्श त्याच्या हाताला झाला आणि त्याने स्वतःभोवती विणलेला कोश त्याने अजून घट्ट केला. सावध नजरेने तो आता तिथे बसलेली माणसे निरखू लागला.
     त्याल आता एवढावेळ जाणवणारी कुजबुज नीट ऐकू येऊ लागली. ती माणसे, अगदी एकटी बसलेली माणसेही बोलत होती. तो बारकाईने त्यांच्याकडे पाहू लागला, त्यांचे बोलणे ऐकण्याचा प्रयत्न करू लागला. त्याच्यापासून काही अंतरावर चार माणसे बसली होती. ती दूर कुठेतरी लढाई करत असणाऱ्या लोकांबद्दल बोलत होती. एक जण सांगत होता कि ही लढाई कशी वेगळी आहे, ह्यात कोण कोणाविरुद्ध लढतो हे कोणालाच ठाऊक नाही, पण जो तो हातात येईल ते चालवतो आहे, शत्रूला गारद करू पाहतो आहे. बाकीचे कधी त्याला कुतूहलाने ऐकत होते, कधी त्याच्या म्हणण्याला काही जोडत होते, तर कधी त्याच्या विरुद्ध जात होते.
   त्या चौकडीजवळ जवळ एक देखणासा  माणूस एकटाच बसला होता. त्याच्या समोर सापशिडीसारखा एक खेळ होता. तो त्त्यावर फासे फेकायचा, आलेलं दान नीट बघायचा आणि मग खांदे उडवून परत खेळायचा. त्याला जशी काही ह्या नव्या माणसाची नजर खांद्यावर जाणवली. फासे एक हातात खुळखुळवत  त्याने कोपर्यात नजर टाकली. त्याचा हात गाठोड्या कडे सरकला आणि डोळे एकदम दुसरीकडे वळले. पण डोळ्याच्या कडेला तो त्या फासेवाल्याला पहात होता. फासेवाल्याने खांदे उडवले आणि परत फासे फेकले.
    त्याच्या अगदी विरुद्ध कोपर्यात बरीच माणसे एकत्र बसली होती. त्याचे चेहेरे दुखी होते, पण त्याचवेळी त्यांच्या शरीरांच्या रेषा कुठलाश्या सुखाने सुस्त होत्या. त्या घोळक्याच्या मध्ये बसलेला माणूस मंद आवाजात बोलत होता. त्याने हा मंद धुनेचा आवाज आधी ऐकला होता. बदल, समाज, भविष्य असे काही शब्द त्या धुनेतून ऐकू येत होते. आणि मध्येच केव्हातरी त्या दुखी चेहेरे आणि सुस्त सुखी शरीराच्या माणसातून हुंकार उठत होते.
   तो त्या सगळ्या माणसांकडे बघून तिरकस हसला. तो आजवर आपला रस्ता सोडून काही चालला नव्हता, त्याला कुठले देश माहित नव्हते, त्याने कधीही प्रश्नांच्या मोहोळात रात्र अडकू दिली नव्हती. त्याने गाठोडे आणि त्याची वाट एवढ्याशीच इमान राखले होते. हं, तो काही एकटा नव्हता, पण वाट चालताना सोबतीची सवय त्याने ठरवून मोडली होती. आणि आता इथे ह्या माणसांचे आवाज, हालचाली पाहून त्याला आपल्या आयुष्याबद्दल एक मऊ जाणीव झाली.
   'असं! म्हणजे तू सांगाड्यांचा ओझं घेऊन चालतो आहेस, आणि त्या सांगाड्याच्या खडखडीला  तू आवाज समजत आलास हा तुझा शहाणपणा तर!! ' त्याने चमकून बाजूला पाहिलं. आणि एकदम त्याला स्वतःच्या बेफिकीर रहाण्याचा राग आला. ती त्याच्या बाजूला येऊन बसली होती, अलगद आणि जसं काही त्याला नुसतं पाहून तिने त्याच्या आजवरच्या चालण्याची शहानिशा करून टाकली होती.
   तो थोडासा दूर सरकला, आणि त्याच्या तोंडात काही शब्द फिरत राहिले.
   'मला कसं समजलं? इथे नेहेमी येतात तुझ्यासारखे. इथे याच कोपर्यात बसतात, ह्या बाकीच्या लोकांना पाहून स्वतःच्या वाटेवर खुश होतात. आणि इथे बसलेले बाकी सगळेही हेच करतायेत. ते तुझ्याकडे बघून त्यांचे त्यांचे अर्थ काढत आहेत. त्यांनीही त्यांची गाठोडी लपवली आहेत. पण शेवटी प्रत्येक जण हाडांचे आवाज, फाश्यांचे आकडे, दूर देशीच्या गोष्टी ह्यातूनच रस्ता आजमावतो आहे. '
   'आणि तू कोण आहेस? हे सगळं माहित असलेली? '
  'मी? मी जगणं आहे असं समज. बघ, मला हात लावून.' ती पुढे सरकली. एखाद्या तजेलेदार धुतल्या पानासारखी तिची कांती तकतकत होती, तिच्या डोळ्यात स्पर्शाचं उत्त्फुल आव्हान होता, आणि तिचे ओठ काही न सांगताही त्याच्या सार्या संवेदनांना जाग आणत होते. त्याने गाठोडं पकडलं आणि ते हलवून पाहिलं.
  'हा, हा. तुला स्वतःला जाणवत नाही काही? त्या गाठोड्यात काहीच नाहीये. तू नुसतंच ते घेऊन फिरतोयेस ते...वेडा .' तिने त्याच्या समोर, पण जवळपास शून्य क्षणांत ते गाठोडं उचललं. तिने त्याची गाठ सोडवली आणि ते उलटं केलं. तो चालत आलेल्या त्या रस्त्याची धूळ तेवढी त्यातून पडली.
   तो धडपडला. त्याने ते गाठोडं हातात घेण्याचा प्रयत्न केलं.
   'हा.हा. का? गाठोडं नाही तर तू आजवर जे केलंस ते काहीच खरं नाही का? आणि अगदी गाठोड्यात काही आहे असं मानलं तरी गाठोडं तुला काहीच सांगत नाही. '
   'फसवतीयेस तू मला.' तो तिच्या हातातून गाठोडं हिसकावत म्हणाला. त्याने गाठोडं चाचपून पाहिलं. गाठोडं वजनदार लागत होतं. त्याला धीर आला. 'मी खूप ऐकलंय तू सांगतीयेस ते. पण तूही शेवटी अशीच एका गाठोड्यात जाणार. शेवटी माणसाची त्वचा, त्याचे शब्द, त्याची स्वप्ने हे सगळंच तुझ्या इथे असण्यासारखं आहे, विरून, झडून जाणारं...शेवटी हाडांच्या गाठोड्यात जाणारं..' तो ठामपणे म्हणाला.
  'हा.हा.' ती परत हसली, त्याच्या शब्दांची तटबंदी तोडून जात.
  'मला शरीर नाहीच मुळी माझी हाडं उरायला. मी अशीच आहे, मागचे कितीही दिवस, येणारे कितीही दिवस. '
  त्याच हसण्याच्या लयीत तिने स्वतःभोवती गिरकी घेतली, तिच्या शरीराने अशक्य वळणे घेतली आणि एकदम एक चमचमता तरंग होत तो दिसेनाशी झाली.
   'पाहिलंस!' त्याच्या दुसर्या बाजूने आवाज आला. तीच. ' तू लपतो आहेस त्या हाडांच्या गाठोड्यामागे . तुला भीती आहे कि आयुष्याचे साजरे क्षण टिकणार नाहीत. म्हणून रुक्ष तत्वज्ञानाची कफनी घातली आहेस तू. पण टिकण्याची भीती आली कि सांगाडाही येतो.  आणि अशी कितीही हाडे गोळा केलीस, त्यांना कितीही खुळखुळावलेस  तरीही त्यांच्या आवाजाला अर्थाची कुठलीच लय नसणार. तूच त्या आवाजाला दिशा समजतोस. पण एकदा का तो आवाज तुला सांगतो असं तू स्वीकारलस कि मग तुला फसण्याची, हरलो वाटण्याची भीती वाटत नाही. त्या हाडांत काही ना काही शहाणपण असेल असा विश्वास ठेवला आहेस तू. आणि तू ह्या लोकांवर हसतोस. ती हाडे, खरंतर मातीच नुसती. '
  'असेल. पण मग आपला म्हणून तरी रस्ता आहे कुठे. त्या हाडांना त्वचेची जिवंत पालवी नसेल, पण त्यात जगण्याची लालसा आहे. मी जेव्हा जेव्हा हे गाठोडे हलवतो तेव्हा त्यांच्यातली शिल्लक जगण्याची असोशी मला रस्ता दाखवते. मला ठाऊक नाही कि ते शहाणपण आहे का नाही. पण दररोज स्वतःच्या रस्त्याचा जमाखर्च मांडायची तोशीस मला नाही. '
   'आणि ही तोशीस नको म्हणून तू स्वतःच्या जगण्याच्या तहानेला ह्या हाडांच्या आवाजात बदललस. आणि त्या गाठोड्याच्या आवाजात खरंतर तूच तुझ्या इच्छांचे झंकार ऐकतोस, फक्त नाकारत राहतोस.  तू  काही पहिला  नाहीस असा. तू तरी तुझ्या आयुष्यातला माणसांची हाडे जमवूनच चालला आहेस. पण इथेतर हजारो वर्षांची जीवाश्मे उकरून त्यांच्या अवशेषांचीही ओझी घेऊन जाणारे आहेत. आणि त्या ओझ्यात पिचत जाण्यालाच, त्या धुळीच्या लोटांत आपल्याच पायात घुटमळण्यालाच  ते प्रवास म्हणतात. '
   'मग काय करू? असा एक एक दिवस उधळत जाऊ? '
   'मला काय ठाऊक? पण गाठोड्याचा कंगाल खजिना जीवापाड जपण्यापेक्षा स्वतःच्या संवेदनांवर जुगार खेळणं का पत्करू नये..' असं म्हणत, स्वतःशीच एक धून गुणगुणत ती त्याच्या भोवती फिरू लागली. हळूहळू तिच्या गिरक्यांची गती वाढली आणि एका क्षणी ती मिसळून गेली, किंवा तो, त्याच्या भोवतीचे लोक, सारंच तिच्या गिरक्यांमध्ये मिसळून गेलं.
   
तो घाबराघुबरा होऊन उठला. वरच्या काळोखाच्या पोकळीला लालसर प्रकाशाचे झरोके फुटत होते. झाडाच्या घुमाटातून नव्या शांततेचे निरव आवाज उमटत होते.
   त्याने गाठोडं हातात घेतलं. हलवून पाहिलं. कसलाही अर्थ नसलेला एक आवाज आला. त्याने परत एकदा तेच करून पाहिलं, तरीही अर्थाची कुठलीही निशाणी त्या आवाजाला नव्हती. त्याने आजूबाजूला पाहिलं. झाड स्तब्ध उभा होतं, काळोख पुसट होत होता... त्याने गाठोड्याची गाठ सोडली आणि गाठोडं झाडाच्या मुळाशी रिकामं करायला सुरुवात केली. बराच वेळ झाला तरी गाठोडं रिकामं होईना...शेवटी त्याने गाठोडं फेकून दिलं. झाडाकडे पाठ फिरवून आता तो समोरच्या आकाशाच्या खुल्या पटाकडे पाहू लागला...

Saturday, April 2, 2011

ओळ्ख, आवेग आणि अजून काही....

'असं खरं होत नाही कधी' त्याच्या मनात विचार आला. तिचा आवाज फोनवर इतका तुटलेला, इतका निर्विकार कधीच ऐकलेला नाही. आणि तोही एकदा नव्हे, मागच्या आठवड्यात तीन्हीवेळा जे काही बोलणं झालं फोनवर ते असंच होतं. आठवड्याभरापूर्वी त्याने असंच तिला फोन लावला. खरंतर फोन बिझी येईल अशीच त्याची अपेक्षा होती. पण तिने फोन उचलला. ती जेवढ्यास तेवढं बोलली आणि बोलणं संपलं. मग परत दोन दिवसाने मंगेशाला अमेरिकेत जायला मिळतंय हे सांगायला त्याने फोन केलेला तेव्हाही ती जेवढ्यास तेवढं बोलली.  मग आज...आज खरतर एकदम असं काहीसं वाटलं कि काहीतरी ठीक नाहीये तिच्यासोबत...म्हणून त्याने फोन लावला. आणि ती बहुतेक करून फोन कट करेल, मीटिंग आहे असा मेसेज पाठवेल असं त्याला वाटलेलं...तसं झालं असतं म्हणजे ती तिचं नॉर्मल आयुष्य जगते आहे हे त्याला कळलं असतं. पण तिने फोन उचलला. त्याने दोन-तीनदा खोदून विचारलं तेव्हा भेटूया आज असं म्हणून तिने फोन ठेवला. खरंतर कुठे, कसं भेटायचं हे तिने ठरवायचं आणि ह्याने पाळायचं हा नियम. पण आज सगळं त्यालाच ठरवायचं होतं. 'ठीके. दिवसभरात ठरवू आणि दुपारी सांगू तिला.' असं ठरवून त्याने आपलं डोकं समोरच्या मेलमध्ये घातलं.
     त्याचा काम चालू राहिलं यांत्रिक गतीने. लंच ब्रेकच्या वेळेला त्याने एका सहकार्याला विचारून बांद्रातल्या २-३ चांगल्या जेवायला जायच्या जागांची माहिती काढून घेतली.
     ५ च्या सुमारास त्याने परत तिला फोन लावला. २-३ रिंग नंतर तिने फोन उचलला. खूप थकलेला, झोपाळू आवाज... 'बरं नाहीये का? ' त्याने विचारलं. 'नाही. ठिके. बोल' 'फाईन डाइन ला जाऊया?' 'नको.' तिचं ताबडतोब उत्तर. त्याने त्याच्या यादीतली उरलेली नावेही विचारली आणि तिने तितकीच लगेच ती खोडलीही. शेवटी त्याने विचारलं, 'मग शिशाला जाऊया? ' 'एक दोन क्षणात तिचं उत्तर आलं, 'ठीके'. 'क्या बात है. आज जाम के साथ साकी भी है' त्याने उगाच तिला छेडून पाहिलं. 'हा हा ..खूप प्रयासाने तिने हसल्यासारखं केलं. 'भेटूया ८ वाजता. मी तुला ऑफिसपाशी पिक करतो' तिचं खोटं हसणं ऐकून त्याने पटकन फोन ठेवू पहिला. 'मी घरी आहे. मी पोचते शिशाला.' त्याने काही विचारायच्या आत तिने कट केला फोन. थोडावेळ तो फोन तसाच कानाला ठेवून बसला. आणि मग परत त्याने समोरच्या स्क्रीनमध्ये लक्ष घातलं.
    *********
  ८ वाजता तो शिशात पोचला. आता त्याला दरवान, वेटर चांगले ओळखत होते. दरवानाने हसत त्याचं स्वागत केलं. तो आत शिरला आणि नेहेमीसारखा आपल्या टेबलापाशी बसणार तेवढ्यात त्याला ती दिसली. ती पोचली पण होती आणि तिने ऑर्डरपण दिली होती. 'ती वेळेवर आली आहे. आणि वाईन, ब्रीझर असं काही न पिता बहुतेक व्हिस्कीचे घोट घेत बसली आहे, म्हणजे खरंच काहीतरी गडबड आहे' असा विचार करत तो तिच्या समोर जाऊन बसला.
' हाय. ' तिचे डोळे खूपच हरवले होते, चेहेरा बिना मेकपचा आणि जवळपास रडवेला, एखाद्या हरवून गेलेल्या लहान मुलीसारखा....
 'हाय. लवकर पोचलीस. ' त्याने ती प्रचंड ताणलेली शांतता तोडू पहिली.
  तिने नुसतीच मान हलवली आणि एक मोठा घोट घेतला.
   त्याने वेटरला नेहेमीची ऑर्डर सांगितली.  'काय घेणार सोबत. कबाब का क्रिस्पी का अजून काही...सांग.'
  'काहीही सांग. एनी थिंग विल बी फाईन' ती म्हणली.
   'ओके. एक हरा भरा कबाब आणि रोस्टेड पापड. ' त्याने वेटरला सांगितलं.
  वेटर पेग बनवेपर्यंत ती शांतपणे इकडे तिकडे बघत होती... मध्येच एखादा मोठा घोट घेत होती...
  'चिअर्स....' तो ग्लास उंचावून म्हणाला. 'या. चिअर्स...चिअर्स टू धिस ब्लडी फकिंग लाइफ....' असं म्हणत तिने ग्लास उंचावला आणि एक दमात रिकामा केला.
   'काय झालंय? एवढी कशावर डिस्टर्ब आहेस? 'त्याचे प्रश्न पुरे होण्याआधी तिने आपलं डोकं हातात धरून टेबलावर टेकलं होतं. आणि आता तिला तिच्या रडण्याचा हलकासा आवाज ऐकू येऊ लागला होता.
'काय झालंय?' त्याने परत शांतपणे विचारलं.
'नेहेमीचं यार. तीच स्टोरी....'
'हं. सगळं संपलं का अजून काही बाकी आहे? ' त्याने उगाच थोडं तिरकसपणे विचारलं. मागचे दोन-तीन वेळेला तो हेच ऐकत होता.
'काय माहिती. but i see this pattern.... I keep doing this same mistake. I am damn expert at it' ती डोकं वर उचलत म्हणाली... तिचे डोळे पाण्याने टच्च भरले होते. तिने बाजूचा टिश्यू उचलून डोळे पुसले.
वेटरने कबाब आणून ठेवले. त्याने कबाब उचलत तिला म्हटलं, ' ठीके. आज घरीच होतीस? '
'३ दिवस झाले सुट्टीच घेतलीये. I might leave the job'
'come on. एवढं काय झालंय? तुझ्या व्हिसाचं काय झालं? आणि विशालचाही व्हिसा मिळणार होता ना?
'त्याला मिळाला. मला समजेल पुढच्या आठवड्यात. '
'मग विशाल कधी जाणारे? '
 'या शुक्रवारी...'
 'ठीके. तोपर्यंत जाऊ नकोस. घरी थांब. Why you have to leave the job? का दुसरा काही मिळालाय?
'Will you stop asking this questions? मला काही करायचं नाहीये, काही नाही यार.... ' तिने परत टेबलावर डोकं टेकलं.
वेटरने त्याच्याकडे पहिला. त्याने ठीके अशी खूण केली. त्याने स्वतःच एक पेग बनवला आणि आता ती परत बोलायला लागायची तो वाट पाहू लागला. ती तिला हवं तेव्हा सांगणार हे त्याला पक्कं माहित होतं अन त्यामुळे उगाच तिला विचारत बसण्यापेक्षा त्याने एक एक घोट घ्यायला सुरवात केली. आजूबाजूला जाझचे हलके स्वर होते....खिडकीतून इमारतींचे दिवे लकाकताना दिसत होते.... हळूहळू तो त्यांच्या ओळखीच्या सुरुवातीच्या दिवसात, त्यांच्या नात्याच्या एवढ्या दिवसांच्या आठवणीत जाऊ लागला.
   तसं आपण तिला मागच्या ८ वर्षापासून ओळखतो. ओळखतो, नक्की? आपण पहिल्यांदा भेटलो तो दिवस... ती स्टेशनवर लोकलची वाट बघत उभी होती, हरवल्यासारखी.  आपण तिला क्लास मध्ये कित्येकदा पाहिलं होतं. ती पहिल्या बेंचवर बसायची, काहीही विचारलं कि सांगायला तिचा हात तत्परतेने वर असायचा. आणि तिच्या हुशारी इतकंच तिचा मुलांशी मोकळा-ढाकला वागणंही.... क्लास संपला कि स्टेशनपर्यंत ती कधी मैत्रिणींबरोबर दिसलीच नाही....बहुतेकदा तिचा कोणी मित्रच असायचा सोबत....पण त्या दिवशी ती एकटी उभी होती. कदाचित त्यांच्यात काही झालं असावं किंवा काय....आणि मग आपण सहज तिच्या बाजूला जाऊन उभे राहिलो. तिला माहित होतं कि मी कल्याणहून दादरला येतो.... आपण बदलापूर गाडीत चढलो....ती लेडीज मध्ये न चढता आपल्याबरोबर जनरलमध्ये चढली. बसायलाही जागा नव्हती, आपण असेच एका हाताने बार पकडून उभे राहिलेलो, आणि ती समोर. आपण उगाच काही ना  काही विचारत राहिलो तिला, तिचा तो हरवलेला चेहेरा बघवत नसल्यासारखे. ती जुजबी उत्तरे देत राहिली, मग एकदम एका क्षणी दोघे गप्प झालो, थोडा वेळ तसाच गेला आणि मग एकदम तिने डोकं टेकलं खांद्यावरती. त्या गर्दीत सारे तिच्याकडे बघत होते, आणि मग आपल्याकडे....आणि आपण कुठेच न बघता शांतपणे तिच्या डोक्यावर थोपटत होतो. मग पुढे कुठेतरी बसायला मिळालं, ती तशीच खांद्यावर डोकं ठेवून..झोपलेली किंवा काही न बोलता नुसतीच. कल्याण गेलं, आणि तरीही तिने खांद्यावरून डोकं काढलंच नव्हतं. मग तिचं स्टेशन आलं तशी ती म्हणाली उतरूया. मग स्टेशनवर बसून ती सांगत राहिली काय झालं ते...आणि मग घरापर्यंत चल सोबत म्हणाली. ती घरी गेल्यानंतर आपण तिने डोकं खांद्यावर ठेवल्याचे क्षण आठवत घरी आलेलो....
    त्यांनतर हक्काने रडायची, काहीही सांगायची तिची जागा बनलो आपण...तीच बडबडत, बोलत बसायची...कधी कधी नुसतीच बसून रहायची....पण तिने बोलावलं कि आपण जायचो आणि ती कधीही बोलावू शकायची....
   एकदा तिच्या मित्राबरोबर ती रात्री रेल्वेने कुठेतरी दूर, कदाचित चेन्नईला जाणार होती, अर्थात घरी न सांगता. दहाच्या सुमारास तिने फोन करून स्टेशनवर बोलावून घेतलं. मग आईस्क्रीम खात, स्टेशनाच्या बाकावर डास मारत तिच्या मित्राची वाट पहात बसून राहिलो.... जेव्हा गाडी आली, तेव्हा त्या मित्राला, किंवा तिच्या त्यावेळच्या बॉय फ्रेंडला वाईट वाटेल म्हणून आपल्याला तिथेच सोडून ती गेली.
   आणि मग तिचं इंजीनीरींग होईपर्यंत असं ३-४दा घडलं. दरवेळी कोणीतरी तिला सोडून गेलेलं असायचं किंवा तिला कोणीतरी आवडू लागलेलं असायचं. आणि तिला जे सांगायचं असायचं तेवढ्यासाठी आपण...नुसते ऐकून घेणारे.....
  पण तिच्या एवढ्या प्रेमात- आणि ब्रेक ऑफ मध्ये तिचं अम्बीशियस असणं थांबलं नाही. इंजीनीरींगच्या फायनल इअरमध्ये तर ती खूप सिरीयस होती राहुलबाबत...पण त्याने घरी सांगितलं तेव्हा त्याच्या आई-वडिलांनी तमाशा केला.... त्यानंतर हे सगळा सांगताना, रडतानाही ती तिच्या प्लेसमेंटची तयारी विसरली नव्हती.... प्लेसमेंट झाल्यावर ती भेटली तेव्हा ती सगळा विसरून फक्त आनंदी होती. आपण तेव्हा तिला म्हणालोही कि तुला बॉय फ्रेंड फक्त मध्ये मध्ये टाइमपासला लागतात, बाकी तर तू तुला जे करायचं आहे ते करतेच आहेस.....आणि ती म्हणालेली कि सोड, तुला कळणार नाही ते....
   आपल्याला कळलं नाही का कळण्यासारखा काही नव्हतंच....आपल्या दृष्टीने तिचा सरळ सोपा साधा हिशोब आहे, तिला सगळ्यात महत्वाचं आहे तिचं करिअर, आणि मध्ये मध्ये ती कोणा कोणात गुंतत जाते. आणि मग कंटाळा आला , तिला किंवा त्याला कि बाहेर पडते, आणि आपण फक्त ती ट्रान्झिशन सोपी करणारे असतो...आपण ऐकून घेतो, तिला चूक -बरोबर काही म्हणत नाही...आणि मग ती मोकळी होते.....
  मग आज ती अशी शांत का आहे, काहीच न बोलता, सगळी वाफ नुसतीच अडवून ठेवून....
  आणि आपण असे का बसलो आहोत.....आपण एवढे दिवस का ऐकून घेत आहोत तिला....
  तिला पहिल्यांदा पाहिलं तेव्हा तिच्या हुशारी एवढंच, तिच्या सतत पुढे असण्या एवढंच जाणवलेला तिचं राहणं, तिचं मोकळं, कदाचित जास्त सलगीचा वागणं, आणि त्या दिवशी स्टेशनवर ती एकटी आहे तेव्हा आपल्याला हेच वाटलेलं, कदाचित हाच आपला चान्स आहे....थोडे दिवस बोलू, मग कदाचित एक दिवस....
    एवढे दिवस बोलत, हं, ऐकत राहिलो....आणि तिने एकदा काय खांद्यावर डोकं ठेवलं तेव्हा तिला थोपटण्यापलीकडे  कुठेही गेलेलो नाही...का? आपण इतके काही नवखे नाही, कदाचित ती जोखत असावी फक्त आपल्याला, आणि आपण दरवेळी तिने काही करावं अशी वाट पहात राहिलो का?
   नाही....कदाचित असं काही उमटलच नाहीये कधी...आपण एकमेकांचे कोण आहोत असा प्रश्न येण्याइतकं काही घडलंच नाहीये आपल्यात...ती बोलते आणि आपण ऐकतो....एवढंच....
  
त्याने समोर तिच्याकडे पाहिलं....निळ्या रंगाचा स्लीवलेस आणि जीन्स, खोल गळा, जीन्सच्या थोडी वर दिसणारी गोरी त्वचा,,, गुळगुळीत हात, निमुळती बोटे आणि भुरभुरणारे केस... तिचा चेहेरा दिसत नाहीये आत्ता... पण आठवतोय......
   त्याची नजर जाणवल्यासारखी ती एकदम उठली.
   'काय? I am fine. It will pass.' ती धुंदावल्यासारखी बोलली आणि तिने वेटरला बोलावून एक पेग भरायला सांगितला...
   'खूप झालं. You are already drunk.'
  'I know what I am doing. आणि तूच सोडणार आहेस घरी..' असं म्हणून ती एकदम हसली.
 'ओके.' असं म्हणून त्यानेही आपला ग्लास रिकामा केला... एकदम ती बोलायला लागली.
   'त्याला खात्री नाहीये कि त्याला माझ्याबाबत वाटतंय ते नेमकं काय आहे. आणि त्याला उगाच स्वतःला कमीटमेंट कडे रेटायचा नाहीये. आणि मला पण नकोय त्याने असं बळजबरी काही केलेलं. पण या वेळी मी सिरिअस होते. मी त्याला सांगून टाकलं... आणि त्यावर तो एखाद्या लहान मुलासारखा रडायला लागला. मग मीच उगाच त्याला समजावत राहिले. '
   'कधी झालं हे सगळ?'
   'दोन दिवस झाले. पण मग त्यानंतर मला कुठेच जावसं वाटत नाहीये. सगळीकडे आम्ही दोघांनी घालवलेले क्षण अंगावर येतायेत. म्हणूनच तू म्हणालास तिथे कुठेही जायला नको म्हणाले मी. '
  'हं. आणि सुट्टी का घेतलीयेस? '
  'तो अमेरिकेला जाईपर्यंत मला जायचंच नाहीये ऑफिसात. तिथे कळलंय हे सगळ्यांना आणि कोणी नुसतं काही बोललं ना तरी मी एकदम रडायला लागेन किंवा ओरडेन वगैरे वेड्यासारखी. आणि मला असला तमाशा नकोय. हे काही पहिल्यांदा नाहीये. I will move on, I know that. '
   मग ते दोघे नुसतेच न बोलता तिथे काही वेळ बसले, जाझ, टिंब टिंब दिव्याचं शहर आणि व्हिस्कीचे सावकाश घोट.....
  दोघांचेही पेग संपल्यावर तो म्हणाला....'चलूया? '
  'काय करणारेस आता? '
 'असा काही प्लान नाही. तू सांग.'
  'समुद्रावर जाऊया? '
  'जाऊ. पण अकरा वाजलेत.'
  'मग? उद्या ऑफिस आहे?'
  'नाही. माझी यु.एस. ची प्रोसेस आहे, दुपारी गेलं तरी चालेल. चल'
  त्याने वेटरला बिल आणायला सांगितलं. बिल आल्यावर तिने कार्ड ठेवलं स्वतःचं आणि वर शंभराची नोटही टीप म्हणून. वेटरने कार्ड परत आणून दिल्यावर ती झटकन खुर्ची सरकवून उठली आणि एकदम तिचा तोल गेला. त्याने झटकन तिला कम्बरेपाशी पकडलं.
'सांभाळ. You are drunk.'
हं. तू आहेस ना....'
   त्याची बोटं थोडावेळ तिच्या कम्बरेपाशी रेंगाळली. ती दरवाज्यातून बाहेर गेली आणि झटकन तिच्यापुढे एक taxi  थांबली. ती दरवाजा उघडून आत बसली. तो पाठोपाठ आत आला. दरवाजा लावत त्याने ड्रायवरला कुठे गाडी घ्यायची ते सांगितलं.
           *******************
    इथे किती वेळा आलोय आपण..एकटे...आणि कोणासोबतही....सगळ्यात आधी आलो तेव्हा वाचत बसलेलो आणि एकदम एक लाट पुस्तक भिजवून गेली...सगळ्यात पहिल्यांदा शरीराची धग अनुभवली तीही इथेच....आजूबाजूच्या गर्दीची पर्वा न करता.... आणि आता ही अशी रात्र... त्याने सहज खिडकीतून बाहेर नजर टाकली....फारसा कोणी बसलेलं नव्हतं.....समुद्राची गाज हलकीच जाणवत होती....शहराचा प्रकाश लाटांवर तरंगत होता....त्याने तिच्याकडे पाहिलं.....तिचे डोळे परत भरून आलेले....त्याला वाटलं त्या ओलसर कडांना स्पर्श करावा....तिला मिठी मारावी गच्च...बाकी काही न जाणवू देणारी....
     
'भैय्या, वापस चलो, चार बंगला अंधेरी ले जाना....' ती एकदम ड्रायवरला म्हणाली.
     'काय झालं? '
     'नको इथेही. इथेही परत तेच सगळं आठवणार आहे. मग परत तेच रडणं, तेच नुसतं आपल्याच आपल्यात घुसमटत राहणं....' तो बोलून नुसतीच बघत राहिली समोर कुठेतरी....
   ड्रायवरने गाडी वळवली आणि आता समुद्र मागे पडत होता... ती खिडकीला चेहेरा टेकवून बसलेली....आणि तिच्या गालांवर तिच्या डोळ्यातलं पाणी....खिडकीतून येणारा पिवळसर प्रकाश तिच्या चेहेर्यावर पडत होता....गालावरच्या थेंबात किंचित अडकत होता.... तो नुसताच तिच्याकडे बघत बसून राहीला....
   चार बंगलापाशी आल्यावर तिने ड्रायवरला घराचा पत्ता सांगितलं. तिच्या अपार्टमेंटच्या गल्लीत शिरले तेव्हा तो म्हणाला,' चलो. भेटू वीकेंडला जमलं तर....'
   तिने एकदम वळून त्याच्याकडे पहिला. ' चल ना घरी. मला एकटीला रूममध्ये नाही बसायचय....'
   'हं'
   दार उघडून ते घरात आले. तिच्या मैत्रिणीच्या खोलीत दिवा चालू होता. तो एकदम अवघडून दरवाज्यातच थांबला.
  'अरे ये. विशाल पण यायचा आणि तिचा बॉय फ्रेंडही  येतो.....'
  तो तिच्यापाठोपाठ तिच्या खोलीत शिरला... अस्त्याव्यस्त बेड, फोटो, पुस्तकं, क्रीम्स, कागद यांनी भरलेलं टेबल....कपड्यांनी गच्च भरलेलं कपात...खुर्चीवर पडलेला laptop ... तिने आधी केव्हातरी घातलेले कपडेही बेडवर पसरलेले... तिने बेड जरासा आवरला आणि एकदम ती बेडवर पडली.....तोही बेडच्या कोपर्यात बसला....
    थोडावेळ ते फक्त तसेच बसले होते...ती एकटक सिलिंगकडे पहात होती..तिचे डोळे ओलसर होत होते आणि मधूनच ती जोरात श्वास घेऊन रडणं आवरून धरत होती....
  त्याने खिशातून सिगरेटचा पाकीट काढलं....एक सिगरेट तिला देऊ केली...तिने सिगरेट ओठापाशी ठेवली...त्याने दुसरी सिगरेट ओठात पकडली.... बाजूला वळत हाताच्या आडोश्याने त्याने एक काडी पेटवली....तिच्या ओठांपाशी नेत तिची सिगरेट पेटवली आणि आपलीही. समोरच्या टेबलावरचा एक रिकामा खोका त्याने राख  झटकायला म्हणून बाजूला घेतला.....
   सिगरेटचे झुरके घेत ती मागे रेलली, तिच्या चेहेर्यावर, डोळ्यात, मानेच्या कोनात हरवलेपण होतं. यांत्रिकपणे ती झुरका घेत होती, एखाद सेकंदाने धूर बाहेर सोडत होती. काही वेळाने त्याने तो खोका तिच्यापाशी नेला.
 'ओह,...' असं म्हणत तिने राख झटकली.
 'You have to move ahead, means I know you know that.....'
' नाही. मला आता कशातून बाहेर पडायचा नाहीये, आणि कशात गुंतायचही नाहीये. खूप थकलीये रे मी..आणि मी कोणाला हक्काने थांबही म्हणू शकणार नाही. कारण असं मला जेव्हा कोणी म्हणालं तेव्हा मला तो दुबळेपणा वाटला. पण आता मागचे दोन दिवस नुसती या खोलीत पडून आहे, भीती वाटते, स्वतःला संपवून  टाकावसं वाटतं आणि शेवटी तोल जात जात कुठेतरी खोल पडल्यासारखा.'
  तिने सिगरेट खोक्यात दाबून विझवली. मग ती बेडवर झोपली, एका हाताचा तळवा पालथा कपाळावर  आणि दुसरा सरळ पोटावर, एक पाय मुडपलेला...
  तो बघत होता शांतपणे तिच्याकडे. तिचा चेहेरा, छाती, सपाट पोट, पायाची नखं, लालसर तळवे...
  एकदा तिच्या ग्रुपसोबत आपण धबधब्यात गेलो होतो. तिच्याशिवाय आपल्या ओळखीचं कोणी नव्हतं. ती घरी न सांगता आलेली आणि  तिला परत घरी सोडायला म्हणून आपण, बाईक घेऊन गेलेलो. धबधब्यापाशी आपण तिला पहात उभे होतो, ती मनसोक्त खेळत होती, बाकीच्यांना भिजवत होती...एकदम तिचं लक्ष आपल्याकडे गेलं,. ती ओढून घेऊन गेली धबधब्यात, आणि मग एकदम ढकलून दिलं तिने पाण्याखाली. आपण वर आलो तेव्हा ती बाजूलाच होती. एकदम आपल्या हाताचा स्पर्श.... आणि तिला जसा काही कळलंच नाही
   ती इतकी मोकळी आहे, कित्येकदा रात्री उशिरा आपल्या रूमवर येऊन थांबली आहे. आणि कदाचित तिलाही माहितीये आपण तिला न्ह्याहाळतो असे, कदाचित तिला सवय असेल अशा नजरांची. का तिचा विश्वास असेल ...
  
त्याने एकदम नजर दुसरीकडे वळवली.
   आता ती रडत होती, तिचे गाल, मान, उशीचा काही भाग त्यावर काळसर ओलसर रेघा होत्या...
एकदम ती उठली, एखाद्या झटक्याने उठावी तशी... आणि टेबलापाशी पोचून टेबलावरच्या वस्तू फेकू लागली, टेडी, पेन, फ्रेम्स, मग्स...तिने मग फेकल्यावर त्याचे तुकडे इकडे तिकडे उडाले.
तो उठला नि त्याने जाऊन तिला पकडलं, 'इट्स ओके. शांत हो, शांत हो' 
 ती धुमसत होती, त्याला ढकलू पहात होती पण हळूहळू तिचा जोर कमी होत होता... त्याला जाणवलं खोलीच्या दरवाज्यातून तिची रूममेट पहाते आहे काय आवाज आहे ते... त्याने तिला परत बेडपाशी नेलं, बसवलं आणि तो तिच्या जवळ बसला. ती आता हळूहळू मुसमुसत होती, डोळ्यांच्या कडा लालसर झालेल्या, केस विस्कटलेले.' नकोय कोणी, कोणाच्या आठवणी, It will pass पण मला नकोय आता परत काही...' ती परत धुमसायला लागली, उठून टेबलाकडे जायला लागली.. त्याने तिचं मनगट घट्ट पकडलं आणि तिला मागे खेचलं. ती तिचा हात सोडवू पहात होती..तिच्या हालचालींचा वेग वाढला होता. शेवटी त्याने तिच्या खांद्याला पकडून तिला बेडवर ढकललं. ती तरीही उठू पहात होती, हातानी त्याच्या छातीवर मारून त्याला मागे ढकलू पहात होती. त्याने तिचे हात पकडले, घामेजलेले , गरम तळहात... त्याची बोटं तिच्या बोटात गुंफून त्याने हातांची हालचाल थांबवली..ती एकदम बेडवरून वर उठली..'सोड, जाऊ दे..' 'नाही' तिचा चेहेरा त्याच्या अगदी  जवळ...तिचे ओठ, लालसर गाल, सुटलेले केस आणि धपापता उर...सोड असं म्हणून तिने एक निकराचा प्रयत्न केला..हात पकडलेले असल्याने तिला थांबवायला तो पुढे रेलला...आता तिचा श्वास त्याला त्याच्या चेहेर्यावर जाणवत होता..त्याने चेहेरा अजून पुढे नेला..आता त्यांच्या ओठात एक पुसट रेषेचं अंतर होतं..आपसूक त्यांचे ओठ एकमेकांत मिसळले. त्याने तिच्रे हात सोडले, पण तिचे हात काही हालचाल करण्याएवजी त्याच्या पाठीवर स्थिरावले. त्याची बोटे तिच्या चेहेर्याच्या रेषा चाचपत मानेवरून खांद्यावर, खांद्यांवरून खाली सरकली. त्याने तिला बेडवर झुकवलं आणि तो तिच्यावर अजून रेलला...ती त्याच्या ओठांना दातांनी हलकेच चावत होती..त्याच्या शरीरात एक उष्ण लाट उसळून आली..तिच्या शर्टाच्या मागच्या बाजूने त्याचे हात आता गेले आणि तिच्या छातीपाशी....तिचे हात त्याच्या पाठीवर फिरू लागले, त्याचा शर्ट वर ओढू लागले...'क्लोस द डोर...' ती एकदम त्याच्या कानात कुजबुजली...तो एकदम मागे सरकला, उठला आणि त्याने दरवाजा लावला....
  बेडकडे यायला तो मागे वळला....
  कधीतरी, म्हणजे पावसाच्या दिवसात....लख्ख उन्ह पडलेलं असतं. आपण पाउस येणार नाही असं पकडून चालत असतो...आणि मग एकदम पाउस येतो...एकदम जोरात, त्वचेवर जाणवणारे त्याचे सुयांसारखे स्पर्श, आपण त्या अस्पष्ट स्पर्शाचा सुख जाणवत एकदम आडोश्याला जातो,जायचं नसता पण जाण भाग असतं असं काही.. रस्त्याकडे पाठ, आपण थोडं पाणी झटकतो, रुमालाने चेहेरा, केस पुसतो अन आता पाउस कधी थांबेल अशी वाट पाहायला मागे वळतो....तोवर परत उन्ह आलेलं असतं, रस्त्यावर जमलेलं पाणी कडांनी एकदम सुकायलाही लागलेलं असतं....हळूहळू पावसाच्या सगळ्या खुणा संपतात, अगदी आपला शर्ट, केसांची टोकही झटकन वाळतात आणि त्वचेच्या रंध्रांवर जाणवलेला ते अनामी सुखही एखाद्या भासाचा भाग बनतं.... आपण गेलो नसतो बाजूला तर कदाचित ...
  
ती बेडवर पडलेली...कसलीच हालचाल नाही...अगदी मंद श्वास...तिचा मगासचा विखार कुठेच नव्हता...त्याला एकदम चोरी करताना पकडल्यासारखं वाटलं.... तो बेडपाशी गेला, सिगारेटच पाकीट त्याने उचललं आणि तो जायला वळला...ती काहीच बोलली नाही.. त्याला एकदम थकल्यासारखं वाटलं, डोकं जड झालेलं आणि त्याहीपेक्षा आता जे घडलं किंवा घडता घडता थांबलं त्याचा अन्वयार्थ लागत नव्हता...त्याला इतके दिवस जपलेलं काहीतरी एकदम चुरगाळून गेल्यासारखं वाटलं..
तो बेडपाशी खाली जमिनीवर बसला...पायापाशी पडलेले मागचे फुटके तुकडे त्याने बाजूला ढकलले आणि तो पाय पसरून बसला. त्याने पाकिटातून एक सिगरेट काढली आणि पेटवली. त्याने पायानेच कपचा मगाशी सरकवलेला तुकडा जवळ ओढला आणि गुडघ्यापाशी ठेवला. मग त्याने एक लांब कश मारला आणि संथ लयीने त्याने धूर अपोआप  बाहेर येऊ दिला. त्याचं डोकं हळूहळू हलकं होत होतं, पण तरीही तिला मागे वळून काही बोलावं असं त्याला वाटत नव्हतं...चूक-बरोबर पेक्षाही आपण एका आवेगी क्षणात वाहत जाणार होतो... आणि मग का गेलो नाही, तीसुद्धा प्रतिसाद देतच होती ना.. कुठे जाणार होतो..त्यानंतर भेटलो असतो तेव्हा ह्या क्षणांचं ओझं घेऊन...मग एकमेकांचे आडाखे घेत चुचकारत एकमेकांना अपराधीपणातून मोकळं केलं असतं किंवा काही दिवस एकमेकांचे होण्याचा खेळ खेळलो असतो....त्या अस्वस्थ, अधुर्या क्षणाशी थांबलो एवढंच... कदाचित तेच बरोबर...
 
त्याने राख झटकली त्या तुकड्यावर...आणि दरवाज्याकडे बघत सिगरेट संपवली..त्याने सिगरेट विझवली आणि उरलेला तुकडा फेकण्यासाठी तो खोका घ्यायला तो वाळला...
     ती त्याच्या बाजूला येऊन बसली होती....तिचे डोळे आता कोरे होते.. नाही...पण तीच्या डोळ्यात आठवणी नव्हत्या, किंवा कुठले प्रश्नही...तिला मागच्या कुठल्या क्षणाची खंतही जाणवत नव्हती...तिची नजर त्याला बोचत नव्हती, पण इतक्या स्वच्छ नजरेला तो फार काळ पाहूही शकला नाही.
  'आपण धावतो ना रे एवढे, त्या सगळ्याचा काय होता रे....या वेळी मला माझ्यासाठी त्याच्यात नव्हतं गुंतायचं. मला फक्त कोणासोबत तरी चालायचं होतं...असं एकट्याने पळण्याचा, मग अडखळले कि कोणाला तरी शोधण्याचा कंटाळा आला रे. पण म्हणून कोणावर काही लादताही  येत नाही. आणि कदाचित काही दिवसांनी परत पळू लागावं वाटलं तर? काही वेळा वाटतं ना कि माझ्या आत एक पोकळी आहे फक्त...रिकामी आहे मी...आणि त्या पोकळीला घाबरते ना म्हणून मग तिला विसरायला इतकं काही करत रहाते...पण मध्ये कुठेतरी सगळा मागे फिरतच...त्या पोकळीपाशी... मग परत दूर रेटा...करिअर, बॉयफ्रेंड...मग परत मागे....
बस.... कंटाळा आला याचा...'
   तिने त्याच्या खांद्यावर डोकं ठेवलं, तो सेकंदभर शांत होता आणि मग जुन्या ओळखीने त्याचे हात तिला डोक्यामागे थोपटू लागले... 

Liu Cixin ह्यांची Three Body Problem

              Liu Cixin ह्या चायनीज लेखकाच्या तीन सायन्स फिक्शनना मिळून ‘ थ्री बॉडी प्रॉब्लेम ’ असं म्हटलं जातं. खरंतर ‘Remembrance of E...