Tuesday, September 5, 2017

अवशेषांची मुक्ती

ह्या नव्या शहरातही अवशेष आहेत
ह्या हरदम साजऱ्या आनंदांत अदृश्य  
कधीकाळी, जेव्हा दिवसाचा सारा उन्मनी ओसर सरून
पिवळ्या प्रकाशांत थबथबत्या रात्री जेव्हा रस्त्यांवर नसते कोणी
तेव्हा हे सारे अवशेष येऊन बसतात फूटपाथांवर
आणि आपापले भूतकाळ शिलगावतात
ह्या शहराखाली गाडली गेली आहेत अनेक शहरे
त्या शहरांच्या उत्सवांचे निर्माल्य
त्या शहरांच्या थडग्यांची माती
त्या शहरांतले निष्प्राण मंत्र
अजून आहेत ह्या अवशेषांत घोटाळून
केव्हातरी, जेव्हा ह्या धरतीच्या, ह्या मिलियन मिलियन पायांच्या
दबावाने बाटलीत भरलेला त्रस्त रिक्लेम्ड समंध बाटलीला धडका मारतो
त्या दिवशी हे अवशेष हसतात
त्या दिवशी, हे अवशेष घेतात कराल बळी  

आणि रक्ताच्या रेषांच्या रस्त्याने मुक्तीला जातात 

वेगवेगळी दुःखे आणि पावसाळा

Tolstoy चं एक वाक्य आहे, ' Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way'. माझी आवडती कोट आहे.  ह्य...