Tuesday, June 28, 2016

Light of the Seven


मंद झरावा मृत्यू  
शब्दांचा प्रहर मिटावा  
शोकाच्या उष्ण सुरांनी  
जगण्याचा हात सुटावा    

शहराच्या मरणासाठी     
काळाची वेडी साद   
स्मरणांच्या गाभाऱ्याला 
प्रतिमांचा खोल निनाद       

रस्त्यांच्या कल्लोळाला  
ध्येयांची थडगे हसती  
कबरीवरती सुकलेली  
फुले, फुलांची माती    

दृष्टीच्या आडोश्याला  
शरीरांचा क्लांत धुराळा  
सारी गुपिते लपलेला  
हा गर्भगूढ हिवाळा    

ह्या स्तब्ध जगाच्या मागे  
ही कुठे धुमसते आग  
कोणाच्या डोळ्यावरती  
ही न सरणारी जाग       

वेगवेगळी दुःखे आणि पावसाळा

Tolstoy चं एक वाक्य आहे, ' Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way'. माझी आवडती कोट आहे.  ह्य...